« Tilbake / Hest / Pleieprodukter / Hovpleie / Strålebehandling

Horze Horze Gel per la cura del fettone, 100 ml

RRP: -13% rabatt
129,00 kr
RRP: 149,00 kr
Pris inkl. MVA ekskl. Fragt
0.125 l (1.032,00 kr / l)
Vi feirer med deg - 21 år med Horze!
Spar 21% på merkevaren Horze &
Få 11% rabatt på nesten alle andre merker

+Hver 21. bestilling er gratis!
Kopier kode: B-DAY
1000 kr er det minimale bestillingsbeløp. Kan ikke kombineres med andre rabatter. Hvis du returnerer ett eller flere av produktene, vil vi refundere den nedsatte pris på det returnerte produktet. Gjelder ikke ekskluderte produkter (informasjon på produktsidene). Hver 21. bestilling vinner - maksimalt refusjonsbeløp er 2000 kr. Differanser vil ikke bli utbetalt. Alle kjøp i Horze-appen eller nettbutikken er med i konkurransen. Kundeservice vil kontakte vinnerne etter kampanjens slutt 28.04.2024. Premiene kan ikke overføres, refunderes eller byttes mot kontanter eller andre premier.
Farge: Ether (Light Blue)
Ether Horze Gel per la cura del fettone, 100 ml
One size
Horze logo
Frakt fra Horze
Gratis Frakt
Gratis frakt ved kjøp over 1 190 kr
30 dagers returrett
Viktig informasjon
GHS02 GHS07 GHS09
Faresetninger
 • H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
 • H315 - Irriterer huden.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
 • P233 - Hold beholderen tett lukket.
 • P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
 • P280 - This phrase is currently not available
 • P303 - VED HUDKONTAKT (eller håret):
 • P305 - VED KONTAKT MED ØYNENE
 • P312 - Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
 • P338 - Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P351 - Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
 • P353 - Skyll/dusj huden med vann.
 • P361 - Tilsølte klær må fjernes straks.
 • P362 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
 • P391 - Samle opp spill.
 • P405 - Oppbevares innelåst.
 • P501 - Innhold/beholder leveres til ...

Beskrivelse

Horze Frog Care Gel holder strålen tørr og beskyttet mot eksterne påvirkninger.

Har hesten din fuktige høver, en stråle som lukter som om den kan ha blitt sur? Med Horze Frog Care Gel kan du vedlikeholde strålen og holde den tørr og beskyttet mot eksterne påvirkninger.

Egenskaper:

 • Pleie til strålen
 • Enkel å bruke
 • Beskytter mot eksterne påvirkninger
 • Kan brukes hvis hesten er utsatt for sur stråle

Teknisk beskrivelse:

Ingredienser: Isopropylalkohol, kobbernaftalen-2-karboksylat, propylenglykol, silika, Thymus vulgaris, Eugenia caryophyllus bladolje. Indikasjoner: Innånding kan forårsake irritasjon av luftveier og slimhinner. Oppbevares kjølig og beskyttet mot lys. Inneholder: Isopropanol; nellikekstrakt; Linalool; Carvacrol. Faresetninger: Meget brannfarlig Væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetssetninger: Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Bruk vernehansker/vernklær/øynebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Samle opp spill. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til problemavfallet.

Produkt-ID: 25363

Les Omtaler:

Dette produktet har ingen anmeldelser ennå. Hjelp oss og andre kunder ved å skrive en anmeldelse.

Farge: